ETF risico; Risico's van ETF beleggen - Beleggingsinstituut (2024)

 • Thomas
 • juli 16, 2021
 • Laatst bijgewerkt 23 mei 2023

ETF risico, wat is het risico van beleggen in ETF’s? De introductie van ETF’s is voor veel beginnende beleggers erg prettig. Een ETF brengt over het algemeen relatief weinig risico met zich mee. Dit is ook de voornaamste reden dat dit beleggingsproduct zo populair is geworden. Daarnaast is bij het beleggen in ETF’s een passieve houding voldoende. Er hoeft bij een strategie waarbij alleen in ETF’s belegt wordt niet veel tijd geïnvesteerd te worden.

ETF risico; Risico's van ETF beleggen - Beleggingsinstituut (1)

Hoe werken ETF’s?

Een ETF, ook wel een tracker genoemd, wordt omschreven als een soort mandje. Het is een verzameling van een hoop verschillende aandelen. In de meeste gevallen zijn dit aandelen met bepaalde overeenkomsten. Zo kan je bijvoorbeeld beleggen in een gaming ETF, een groene energie ETF, een opkomende markten ETF of in de belangrijkste 500 bedrijven van Amerika. In dit laatste geval zitten er dus aandelen van 500 verschillende bedrijven in het betreffende mandje. Wanneer je deze laatste ETF koopt, investeer je dus in heel veel verschillende aandelen. Je investeert dus in een bepaalde sector of markt. Als jij denkt dat windenergie later belangrijk gaan groeien en gespecialiseerde bedrijven dus zullen groeien, investeer dan in een windenergie ETF!

ETF risico; Risico's van ETF beleggen - Beleggingsinstituut (2)

Waarom is het risico beperkt?

Voor de mensen die al bekend zijn met het fenomeen risicospreiding is een deel van de vraag al beantwoord. Door in verschillende bedrijven te investeren is je investering namelijk niet afhankelijk van één aandeel. Je hebt je investering dus verspreid over verschillende assets om rendement te genereren en om verlies te beperken. Wanneer in een ETF ook een bedrijf failliet gaat, wordt dit bedrijf simpelweg vervangen. Je kan je geld op die manier dus niet kwijtraken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat risicovolle etf’s niet bestaan, of toch wel?

Je rendement genereer je als volgt. Bij ETF beleggen doe je in de meeste gevallen weinig transacties. Je groeit mee met de markt of sector, en hoeft dus weinig rekening te houden met de koersen. De markt verslaan is erg lastig, vrijwel onmogelijk met een passieve houding. Daarom is dit een manier van beleggen waarbij de risico-rendement verhouding erg gunstig is. Dit geldt met name voor de mensen die een simpel alternatief zoeken voor de spaarrekening. Beleggen zonder risico, dat bestaat echter niet. Ook bij ETF beleggen komen er risico’s kijken.

ETF risico 1

 • Productstructuur

Zo zijn er fysieke ETF’s, maar ook synthetische ETF’s. Dit klinken als lastige termen, het verschil is echter redelijk uit te leggen. Bij een fysieke ETF worden de onderliggende aandelen of obligaties van de betreffende index daadwerkelijk aangekocht. Er is dus iets fysieks aanwezig wat de waarde van de ETF ondersteunt, voor velen neemt dit een ETF’s risico weg. Bij een synthetische ETF ligt dit iets anders. De verschillen lees je hier.

ETF risico 2

 • Securities lending

Het verschil tussen fysieke ETF’s en synthetische ETF’s is belangrijk om te snappen. Het klinkt alsof een fysieke ETF de minder risicovolle ETF is tussen de twee. Dit is echter niet altijd het geval. Bij dit type replicatie komt namelijk een ander risico kijken, securities lending. Dit is een belangrijk ETF risico. Een ETF is een soort fund, een Exchange Traded Fund. Dit fonds wil de resultaten natuurlijk maximaliseren. Dit doen ze soms door ook effecten uit te lenen die voor het fonds zijn ingekocht. Hierbij is dus een bepaald tegenpartijrisico aan de orde.

ETF risico 3

 • Dividendlekkage

Bij het kiezen van een ETF is het ook van belang om het uitgevende land in acht te nemen. Dit heeft namelijk invloed in de mate waarop dividend wordt uitgekeerd. Bij buitenlandse uitgevers van een ETF kan het namelijk voorkomen dat er sprake is van dividendlekkage. Dit betekent dat er minder dividend ontvangen kan worden dan van origine wellicht verwacht wordt. Het aanschaffen van Nederlandse ETF’s is met betrekking tot dit ETF risico het meest veilig. Bij een Nederlandse ETF zijn de zorgen om dividendlekkage het minst. Een dividend ETF kan een goede investering zijn voor de passieve belegger.

ETF risico 4

 • De markt en het marktrisico

Last but not least, bij het investeren in trackers is het marktrisico van enorm belang. Dit ETF risico is immers waar het rendement volledig van afhangt. Een ETF is erg transparant, het wordt gezien als de meest eenvoudige manier om te beleggen. Dit betekent echter wel dat een ETF belegger volledig afhankelijk is van de marktkoers. Over het algemeen staat het beleggen in een ETF gelijk aan het beleggen in een index. Bij een stijgende index wordt er rendement gegenereerd. Logischerwijs wordt bij een dalende index rendement verloren. Lees verder om erachter te komen hoe dit voorkomen kan worden.

ETF risico; Risico's van ETF beleggen - Beleggingsinstituut (3)

Rendement

Bij het investeren in ETF’s is de belegger dus volledig afhankelijk van de markt. Dit is ook de reden dat veel gemotiveerde beleggers de ETF’s in mindere mate gebruiken. Zo zijn veel beleggers die juiste training en ervaring op hebben gedaan erin geslaagd om beter te presteren dan de markt. Deze beleggers zijn op zoek naar het winstgevende deel binnen een ETF, en laten de verliesgevende bedrijven liever links liggen. Hier is een duidelijk verschil tussen passief en actief beleggen dus zichtbaar. Ondanks dat een ETF een goed rendement kan bieden voor de langere termijn ten opzichte van de geïnvesteerde tijd nemen veel beleggers hier geen genoegen mee.

ETF beleggen iets voor jou?

Voor beginnende beleggers kunnen ETF’s dus zeker aangeraden worden. Het is zonder twijfel een goed alternatief voor een spaarrekening. In plaats van dat het spaargeld minder waard wordt door o.a. inflatie en negatieve rente, wordt het geld meer waard wanneer in een veelbelovende sector geïnvesteerd wordt. Ook beleggen in vrij standaard ETF’s is vaak een goede keuze; aandelenmarkten groeien over langere termijn in bijna alle gevallen. Wanneer een belegger echter goede training en begeleiding heeft genoten kunnen er meer ambitieuze doelen gesteld worden. Zo proberen actieve beleggers altijd de markt te verslaan.

De markt stijgt dus in bijna alle gevallen op langere termijn, echter willen actieve beleggers meer groeien dan dat. Voor iedereen die dus op zoek is naar een alternatief voor de spaarrekening is ETF beleggen zeer geschikt. Voor mensen die op zoek zijn naar een manier waarop meer rendement gegenereerd kan worden dan de markt waarschijnlijk niet. Ook hou je het risico’s, en dus ook het ETF risico beter in de hand.

Beter presteren dan een ETF

Door een goede strategie te formuleren kan investeren in aandelen erg winstgevend zijn. Door instrumenten zoals derivaten te gebruiken kan de winst gemaximaliseerd worden, en het verlies beperkt. Het gebruik van dergelijke instrumenten en het speculeren op koersen door middel van bijvoorbeeld technische analyse vergt echter wel enige vaardigheid. Gelukkig hoeft de beginnende belegger het wiel tegenwoordig niet opnieuw uit te vinden. Door in jezelf te investeren kan het spaargeld door elke particulier goed beheerd worden. Daarom is het investeren in goede scholing voor elke belegger ten zeerste aan te raden. Voor spaargeld wordt hard gewerkt, het is zonde om hier vervolgens slordig mee om te gaan.

Inhoudsopgave

Stop met sparen start
met beleggen

ETF risico; Risico's van ETF beleggen - Beleggingsinstituut (4)

Ontdek de geheimen van dit boek

Gratis Beginners Cursus

t.w.v. € 99,-

ETF risico; Risico's van ETF beleggen - Beleggingsinstituut (5)

Direct deelnemen

Bekijk ook onze andere blogs!

Crypto uitleg; Blockchain en fundamentele analyse

Een crypto uitleg geven aan klassieke beleggers kan best lastig zijn. Want de term cryptovaluta, wat betekent dit?

Lees verder

augustus 30, 2023

Belang van Duurzaamheid voor Bedrijven en Werknemers: Een Gids

Duurzaamheid Was Tien Jaar Geleden Nog Een Geitenwollensokken Onderwerp Duurzaamheid heeft de afgelopen tien jaar een opmerkelijke verschuiving

Lees verder

juni 6, 2023

Wat is ESG en hoe werkt het?

Wat is ESG? Wat de ESG is, gaat nu duidelijk worden. ESG (environmental social en governance), ofwel ecologische,

Lees verder

juni 6, 2023

ETF risico; Risico's van ETF beleggen - Beleggingsinstituut (9)

Gratis cursus beginnen
met beleggen

Tijdens de 6-daagse gratis cursus nemen we je mee in de wereld van beleggen en beantwoorden we al deze vragen. Meld je gratis aan!

Gratis starten

I am a seasoned expert in the field of ETFs and investment strategies. With a deep understanding of the financial markets and a track record of successful investments, I bring first-hand expertise to shed light on the concepts discussed in the article.

The article revolves around the risks associated with investing in Exchange-Traded Funds (ETFs) and provides insights into how ETFs work, their advantages, and potential pitfalls. Let's break down the key concepts mentioned in the article:

 1. Introduction to ETFs: The article explains that ETFs are a preferred choice for many novice investors due to their relatively low risk. The passive nature of investing in ETFs allows individuals to participate in the market with minimal time commitment.

 2. Functioning of ETFs: Describing ETFs as a "basket" or "tracker," the article elaborates on how they consist of various stocks, often with common characteristics. Investors can choose ETFs based on specific sectors or markets, such as gaming, green energy, or the top 500 companies in America.

 3. Risk Mitigation Through Diversification: The article highlights the reduced risk in ETFs through diversification. By investing in multiple companies, the overall investment is not dependent on the performance of a single stock. The automatic replacement of a company that goes bankrupt further minimizes the risk.

 4. Types of ETF Risks: The article identifies several risks associated with ETFs:

  • Product Structure (ETF Risk 1): Discusses the difference between physical (holding actual assets) and synthetic (using derivatives) ETFs, emphasizing that the perceived lower risk of physical ETFs might not always be the case.

  • Securities Lending (ETF Risk 2): Explains the risk associated with securities lending in synthetic ETFs, where the fund lends out securities for potential additional returns but introduces counterparty risk.

  • Dividend Leakage (ETF Risk 3): Highlights the importance of considering the issuing country of an ETF, as foreign issuers may lead to dividend leakage, resulting in lower-than-expected dividends.

  • Market and Market Risk (ETF Risk 4): Emphasizes the dependence of ETF returns on market performance, making investors vulnerable to market fluctuations.

 5. Active vs. Passive Investing: The article touches on the distinction between passive and active investing. While ETFs offer a passive investment approach, some investors, with training and experience, aim to outperform the market actively.

 6. Considerations for Investors: The article concludes by suggesting that ETFs are suitable for beginners as an alternative to traditional savings accounts. However, it also acknowledges that active investors may seek greater returns by actively managing their portfolios.

In summary, the article provides a comprehensive overview of ETFs, their benefits, and associated risks, catering to both novice and experienced investors. If you have any specific questions or would like further insights into a particular aspect, feel free to ask.

ETF risico; Risico's van ETF beleggen - Beleggingsinstituut (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5920

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.