Informatie over omzetbelasting in Maine, tarieven voor omzetbelasting en deadlines (2023)

Maine omzetbelasting in een oogopslag

Staatstarief:5,5%
Maximaal gecombineerd tarief:5,5%
sourcing:Bestemming
Belastingvakanties:Geen
Bestuursorgaan:Departement van inkomsten van Maine

De wetten op de omzetbelasting van de staat Maine zijn over het algemeen in overeenstemming met die van andere staten in de Verenigde Staten, met een vlakke omzetbelasting die van toepassing is op de meeste gekochte goederen, een iets hogere omzetbelasting op bepaalde goederen zoals bereid voedsel en verschillende vrijstellingen. Om te bepalen welk tarief u moet innen en waarop dit van toepassing is, zijn er verschillende factoren die u moet evalueren.

Maine omzetbelastingtarieven

Het omzetbelastingtarief van Maine is 5,50%. Deze belasting wordt geïnd op staatsniveau en er zijn geen lokale of provinciale belastingen van toepassing in de provincies of gemeenten van Maine. Er zijn echter verschillende andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden, afhankelijk van de goederen die worden gekocht en de methode waarmee ze worden gekocht.

Het basistarief voor de omzetbelasting is van toepassing op de meeste materiële goederen. Er is een aparte omzetbelasting van 8% op veel bereide etenswaren, evenals logies en sterke drank. Er zijn ook verschillende vrijstellingen voor zaken als medische hulpmiddelen, farmaceutische medicijnen en nietjes in de supermarkt. De staat biedt een uitgebreide lijst van alle items die zijn vrijgesteld van omzetbelasting op hunWebsite van de Belastingdienst.

Maine omzetbelasting Nexus

Voordat u omzetbelasting int voor verkopen in of aan inwoners van Maine, moet u bepalen of u omzetbelasting in de staat hebt. Nexus is van toepassing op degenen die volgens de voorschriften van Maine worden geacht zakelijke activiteiten in de staat te hebben. Als u niet in Maine bent gevestigd of als u producten online verkoopt, is dit een belangrijke stap.

De volgende vormen nexus in de staat:

 • Bestelwagens die eigendom zijn van het bedrijf dat actief is in de staat Maine
 • Een werknemer die opereert vanuit de staat Maine.
 • Onafhankelijke contractanten of vertegenwoordigers in de staat.
 • Kantoorruimte, onroerend goed of magazijnruimte in de staat.

Internetverkopen aan de staat voor een bedrijf dat hier Nexus heeft, zijn onderworpen aan de inning van omzetbelasting. Voor degenen die via Amazon verkopen, er zijn momenteel geen magazijnen in Maine en daarom is er geen Nexus voor die verkopen die nog niet zijn gerealiseerd.

Naast deze gevallen keurde Maine een economische nexuswet goed die verkopers op afstand verplicht omzetbelasting te innen en af ​​te dragen als ze 200 of meer transacties in Maine doen of $ 100.000 of meer aan inkomsten binnen de staat verdienen.

Goederen die in aanmerking komen voor Maine Sales Tax

Er zijn verschillende goederen en diensten die in de staat Maine als vrijgesteld van omzetbelasting worden beschouwd. Deze omvatten:

 • Services - Maine heeft een afzonderlijke serviceproviderbelasting die vereist dat bepaalde soorten services worden belast. Deze omvatten verhuur van video- en audioapparatuur, meubelverhuur, telecommunicatiediensten, kabel- en satelliettelevisiediensten, fabricatie- en ondersteunende diensten, gemeenschapsondersteunende diensten en sommige particuliere niet-medische institutionele diensten. Zie de volledige lijst op deWebsite van de Belastingdienst.
 • Kruidenierswaren, medische benodigdheden en geneesmiddelen op recept - Niet-bereide voedingsmiddelen, voorgeschreven medicijnen en de meeste grote medische apparaten en terugkerende medicijnen zijn ook vrijgesteld van omzetbelasting. Dit omvat 'kruidenierswaren', hoewel recente wetswijzigingen een omzetbelasting hebben toegevoegd aan kruidenierswaren die niet als basisproducten worden beschouwd, zoals kant-en-klaarmaaltijden en maaltijden, frisdranken, vitamines, snoep, kauwgom en andere soortgelijke artikelen, waarop een 8 % belasting.

Vanwege de recente wijzigingen die zijn aangebracht in de Maine-verkoopbelastingcode en de classificatie van verschillende soorten artikelen en hoe belasting wordt geïnd op hun verkoop, wordt u aangeraden de Maine Revenue Services-website te raadplegen en Code 1752 te bekijken om te bepalen welke producten u verkoopt zijn vrijgesteld , onderworpen aan het standaardtarief van 5,5% omzetbelasting en onderworpen aan het tarief van 8% bereid voedsel, accommodatie en drankbelasting.

Registratie

Als u materiële persoonlijke eigendommen verkoopt en nexus heeft in de staat Maine, moet u zich in de staat registreren voor een btw-vergunning om ervoor te zorgen dat u aan de btw voldoet. Hiervoor heeft u al uw persoonlijke en zakelijke identificatiegegevens, het type bedrijfsentiteit en het btw-nummer nodig, en een gedetailleerde beschrijving van de goederen die uw bedrijf verkoopt.

U kunt zich registreren voor het innen van omzetbelasting op de Maine Revenue Services-website met behulp van hun online services-portaal. Registratie voor omzet- en gebruiksbelasting, gebruiksbelasting, inhouding van inkomstenbelasting en serviceproviderbelasting worden allemaal via dezelfde pagina afgehandeld en het proces duurt ongeveer 45 minuten, dus zorg ervoor dat u al uw informatie bij de hand heeft en dat u tijd vrijmaakt om te voltooien de applicatie.

De aanvraag is gratis, hoewel er mogelijk andere kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de soorten registratie die u op hetzelfde moment voltooit. U wordt vrij snel goedgekeurd en ontvangt uw btw-nummer binnen 1-2 werkdagen, en de papieren vergunning binnen 20 werkdagen voor weergave in uw vestigingsplaats. Verlengingen zijn ook niet vereist, hoewel eventuele wijzigingen in de naam of locatie van uw kleine bedrijf bij de staat moeten worden ingediend.

archiveren

U betaalt verkoop- en gebruiksbelasting in Maine door:

 • Voor degenen die in staat zijn- Voor degenen die in Maine verkopen - Maine is een op bestemming gebaseerde staat zonder lokale belastingen, dus het innen van omzetbelasting is relatief eenvoudig in vergelijking met sommige andere staten. Als u nexus in de staat heeft, int u de omzetbelasting van 5,5% op alle relevante transacties. Het is onwaarschijnlijk dat voor transacties op afstand het belastingtarief van 8% vereist is, maar zorg ervoor dat u dit controleert op basis van wat u verkoopt.
 • Verzenden– Verzending en afhandeling zijn doorgaans niet belastbaar in Maine, als dit afzonderlijk op uw factuur aan de klant wordt vermeld. Als de verzendkosten echter zijn inbegrepen in de kosten van de verkochte goederen, moeten deze worden beschouwd als onderdeel van die belastbare transactie en wordt omzetbelasting geïnd.
 • Uw aangifte indienen– U kunt omzetbelastingaangifte indienen bij de staat Maine op deMaine Revenue Services-website.

Uw initiële indieningsfrequentie is afhankelijk van uw aanvankelijk gerapporteerde verkopen en wordt elk jaar bijgewerkt na een terugblik op de activiteiten op uw rekeningen. Het volgende wordt gebruikt om uw indieningsfrequentie te bepalen:

 • Jaarlijks- $ 50 of minder per jaar
 • Halfjaarlijks- Minder dan $ 100 per maand
 • Per kwartaal- Tussen $ 100 - $ 599 per maand
 • Maandelijks- $ 600 of meer per maand

De meeste organisaties vallen onder de standaard maandelijkse indieningsfrequentie en degenen met een kleiner belastingvolume komen mogelijk in aanmerking voor de minder frequente indieningen.

Deadlines

Per kwartaal:Voor degenen met een belastingplicht tussen $ 100 en $ 599 per maand, zijn de volgende indieningstermijnen van toepassing.

PeriodeDeadline
Januari – maart (Q1)15 april
april – juni (2e kwartaal)15 juli
Juli – September (Q3)15 oktober
oktober – december (4e kwartaal)15 januari

Maandelijks:Voor degenen met een belastingplicht van meer dan $ 600 per maand zijn de volgende indieningstermijnen van toepassing.

PeriodeDeadline
Januari15 februari
Februari15 maart
Maart15 april
april15 mei
Kunnen15 juni
juni15 juli
juli15 augustus
augustus15 september
september15 oktober
oktober15 november
november15 december
December15 januari

Jaarlijks: voor die kleine bedrijven met een aansprakelijkheid van minder dan $ 50 per jaar, dient u jaarlijks vóór 16 januari een aanvraag in.

Boetes en rente voor te late betalingen

Alle bedrijven met geïnde belasting moeten op tijd aangifte doen op basis van hun door de staat toegewezen frequentie. Degenen die de btw-aangifte niet op tijd indienen, worden onderworpen aan een boete voor te late indiening van 10% van de verschuldigde belasting of $ 25 (welke van de twee het hoogste is). Wie te laat betaalt, is een boete verschuldigd van 1% verschuldigde belasting per maand met een maximum van 25% verschuldigd. Er zijn extremere straffen voor degenen die voldoende delinquent zijn of die vastbesloten zijn om fraude te plegen in hun dossiers. Er is geen nulregistratie in Maine, dus degenen die gedurende een bepaalde periode geen totale omzetbelasting hebben geïnd, hoeven dit niet aan te vragen, ondanks het gebrek aan activiteit.

Maine belastingbronnen

Maine omzetbelastingsoftware

De omzetbelasting van Maine biedt een eenvoudig, op de bestemming gebaseerd inningssysteem voor degenen die nexus in de staat hebben, maar met variabele tarieven voor verschillende goederen, veranderende vrijstellingsregels en variabele indieningstermijnen, afhankelijk van hoeveel u int, is het belangrijk om een ​​systeem te hebben in plaats die u kan helpen elke keer op tijd en nauwkeurig te archiveren. OnsTaxTools-servicekan helpen met gedetailleerde tools voor gegevensbeoordeling, een btw-calculator, sorteertools om ervoor te zorgen dat de juiste betalingen worden gedaan op basis van de verkochte goederen, en integratie met uw bestaande e-commerceplatform, allemaal vanuit dezelfde interface. Het is een stuk eenvoudiger om uw Maine Sales Tax-inning te beheren via één portal, vooral als u in meerdere staten verkoopt. Meer informatie over TaxTools ofmeld u vandaag nog aan voor een gratis proefperiodeom de software voor uw bedrijf te evalueren.

Laatst bewerkt maart 2023

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 11/07/2023

Views: 5992

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.