Titel 19-A, §851: Gerechtelijke scheiding (2023)

§851. Gerechtelijke scheiding

1. Terrein.

[PL 1997, c. 224, §1 (RP); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

1-A. Jurisdictie.De rechtbank is bevoegd om een ​​scheidingsvonnis vast te stellen:

A.Op verzoek van een gehuwde persoon die gescheiden leeft of gescheiden wenst te leven van de echtgenoot van die persoon voor een periode van meer dan 60 aaneengesloten dagen; of[PL 1997, c. 224, §2 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

B.Op gezamenlijk verzoek van een gehuwd stel dat gescheiden leeft of gescheiden wenst te leven voor een periode van meer dan 60 aaneengesloten dagen.[PL 1997, c. 224, §2 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

[PL 1999, c. 731, Pt. ZZZ, §27 (AMD); PL 1999, c. 731, Pt. ZZZ, §42 (AFF).]

2. Plaats van indiening.De persoon kan een verzoek tot scheiding van tafel en bed indienen in het district of de gerechtelijke afdeling waar een van de partijen woont, behalve dat als de indiener de provincie of de gerechtelijke afdeling waar de partijen samenwoonden heeft verlaten en de verweerder nog steeds in die provincie of gerechtelijke afdeling woont, de indiener het verzoekschrift in die provincie of gerechtelijke afdeling moet indienen. De kennisgeving moet worden gedaan zoals bepaald in de Maine Rules of Civil Procedure.

[PL 1995, c. 694, Pt. B, §2 (NIEUW); PL 1995, c. 694, Pt. E, §2 (AFF).]

3. Bestellen.

[PL 1997, c. 224, §3 (RP); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

4. Bemiddeling.De rechtbank beveelt de partijen om deel te nemen aan de bemiddeling zoals voorzien inHoofdstuk 3.

[PL 1995, c. 694, Pt. B, §2 (NIEUW); PL 1995, c. 694, Pt. E, §2 (AFF).]

5. Ouderlijke rechten en verantwoordelijkheden.Op verzoek van een van de echtgenoten, of van de voogd of naaste vriend van een van de partijen die mogelijk geestesziek is, kan de rechtbank een bevel geven tot toekenning van ouderlijke rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot een minderjarig kind van de partijen in overeenstemming methoofdstuk 55.

[PL 1995, c. 694, Pt. B, §2 (NIEUW); PL 1995, c. 694, Pt. E, §2 (AFF).]

6. Handhaving.De rechtbank kan gehoorzaamheid aan haar bevelen afdwingen door middel van een passende procedure, met inbegrip van rechtsmiddelen waarin wordt voorzien inhoofdstuk 65. Niets in deze sectie kan de rechtbank beletten een echtgenoot op te sluiten wegens niet-betaling van kinderalimentatie, partneralimentatie of advocaatkosten in strijd met een gerechtelijk bevel om dit te doen.

[PL 1995, c. 694, Pt. B, §2 (NIEUW); PL 1995, c. 694, Pt. E, §2 (AFF).]

7. Huwelijksafwikkeling of contract wordt niet beïnvloed.Een actie op grond van deze sectie maakt een huwelijksregeling of contract tussen de partijen niet ongeldig.

[PL 1995, c. 694, Pt. B, §2 (NIEUW); PL 1995, c. 694, Pt. E, §2 (AFF).]

8. Orders in afwachting van definitief scheidingsbesluit.In afwachting van een definitief besluit tot scheiding kan de rechtbank:

A.een van de echtgenoten gelasten om aan de andere echtgenoot of aan de advocaat van de andere echtgenoot voldoende geld te betalen voor de verdediging of vervolging van de vordering tot scheiding;[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

B.Zorg voor een redelijke voorziening voor de ondersteuning van een van beide echtgenoten;[PL 2005, c. 323, §3 (AMD).]

C.Voer een decreet in voor ouderlijke rechten en verantwoordelijkheden, inclusief ondersteuning van minderjarige kinderen in overeenstemming methoofdstuk 55. Een bevel tot kinderalimentatie op grond van dit artikel kan een bevel tot betaling van alle of een deel van de medische kosten, ziekenhuiskosten en andere gezondheidszorgkosten van de kinderen omvatten, of een bevel om een ​​polis of contract te verstrekken voor de dekking van die uitgaven. Beschikbaarheid van overheidssteun voor het gezin mag geen invloed hebben op de beslissing van de rechtbank met betrekking tot de verantwoordelijkheid van een ouder om kinderalimentatie te verstrekken;[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

D.Bepaal op bevel het bezit van eigendom of gehuurde onroerende en persoonlijke eigendommen; En[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

E.Gehoorzaamheid afdwingen door passende processen.[PL 2005, c. 323, §3 (AMD).]

[PL 2005, c. 323, §3 (AMD).]

9. Partneralimentatie.De rechtbank kan:

A.Bestel partneralimentatie, die moet worden bepaald in overeenstemming met de factoren vermeld insectie 951-A;[PL 1999, c. 634, §1 (AMD).]

B.Opdracht geven tot periodieke partneralimentatiebetalingen, betalingen van een bepaald bedrag of een combinatie van beide;[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

C.een van de echtgenoten veroordelen om een ​​ziektekostenverzekering aan te houden ten gunste van de andere echtgenoot en om alle of een deel van de onverzekerde kosten voor gezondheidszorg van de andere echtgenoot te betalen;[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

D.een van de echtgenoten gelasten om een ​​levensverzekeringspolis voor die persoon aan te houden ten behoeve van de andere echtgenoot of de kinderen van het paar;[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

E.een van de partijen veroordelen tot betaling van de kosten en advocaatkosten van de andere partij bij de verdediging of vervolging van een scheiding van tafel en bed;[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

F.Wijzig of wijzig op elk moment een bevel tot partneralimentatie of een bepaald bedrag wanneer blijkt dat de gerechtigheid dit vereist, behalve dat een rechtbank de partneralimentatie niet mag verhogen als het oorspronkelijke besluit een verhoging verbiedt. Bij het aanbrengen van een wijziging of wijziging houdt de rechtbank rekening met de factoren vermeld insectie 951-A; En[PL 1999, c. 634, §1 (AMD).]

G.Een bevel tot partneralimentatie of advocaatkosten en -kosten afdwingen in overeenstemming metartikel 952.[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

Dit lid beperkt de rechtbank niet, met volledige of gedeeltelijke instemming van de partijen of anderszins, tot het toekennen van partneralimentatie voor een beperkte periode, tot het toekennen van partneralimentatie die niet kan worden verhoogd, ongeacht latere gebeurtenissen of voorwaarden, of tot het anderszins beperken of conditioneren van de toekenning van partneralimentatie op een manier of termijn die de rechtbank rechtvaardig acht.

[PL 1999, c. 634, §1 (AMD).]

10. Vervreemding van eigendom.De rechtbank kan de beschikking over de goederen van de partijen gelasten in overeenstemming metartikel 953. Afstamming van onroerend goed wordt beheerst doorartikel 953.

[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

11. Vrijheid van terughoudendheid en inmenging.De rechtbank kan een van beide echtgenoten gelasten zich te onthouden van enige beperking van de persoonlijke vrijheid van de ander of inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van de ander en kan andere voorwaarden opleggen die nodig zijn om de vreedzame coëxistentie van de partijen te waarborgen.

[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

12. Wijziging en beëindiging van scheidingsbesluiten.Een scheidingsbesluit kan als volgt worden gewijzigd of beëindigd.

A.Op verzoek van een van de partijen, betekend in overeenstemming met de Maine Rules of Civil Procedure, Rule 4, en na kennisgeving en hoorzitting, kan de rechtbank de wijziging van een scheidingsvonnis gelasten na het aantonen van een substantiële verandering van omstandigheden die de wijziging rechtvaardigt. Echter, dat deel van het scheidingsbesluit dat de eigendommen van de partijen vervreemdt in overeenstemming metartikel 953kan niet worden gewijzigd en blijft volledig van kracht.[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

B.Na het indienen van een door beide partijen ondertekende en erkende schriftelijke verklaring waarin staat dat zij de huwelijksrelatie hebben hervat, eindigt het scheidingsbesluit. Echter, dat deel van het scheidingsbesluit dat de eigendommen van de partijen vervreemdt in overeenstemming metartikel 953is niet opzegbaar en blijft volledig van kracht.[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

C.Bij het aangaan van een definitief vonnis van echtscheiding tussen de partijen eindigt de scheidingsovereenkomst. Echter, dat deel van het scheidingsbesluit dat de eigendommen van de partijen vervreemdt in overeenstemming metartikel 953is niet opzegbaar en blijft volledig van kracht.[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

13. Samenvoeging bij echtscheidingsvordering.Indien een klacht of tegenvordering tot echtscheiding ingevolgesectie 901wordt ingediend in een rechtsgeding waarin ook een klacht of tegenvordering tot scheiding is ingediend, gelast de rechtbank de afwijzing van de klacht of tegenvordering tot scheiding als de rechtbank de echtscheiding uitspreekt.

[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

14. Erfenis niet uitgesloten.Een scheidingsdecreet sluit de echtgenoten of de kwestie van het huwelijk niet uit om te erven.

[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

15. Fraude.De rechtbank kan geen scheiding van tafel en bed toestaan ​​wanneer de partijen voor frauduleuze doeleinden een scheiding van tafel en bed proberen te bewerkstelligen.

[PL 1997, c. 224, §4 (NIEUW); PL 1997, c. 224, §5 (AFF).]

SECTIE GESCHIEDENIS

PL 1995, c. 694, §B2 (NIEUW). PL 1995, c. 694, §E2 (AFF). PL 1997, c. 224, §§1-4 (AMD). PL 1997, c. 224, §5 (AFF). PL 1999, c. 634, §1 (AMD). PL 1999, c. 731, §ZZZ27 (AMD). PL 1999, c. 731, §ZZZ42 (AFF). PL 2005, c. 323, §3 (AMD).

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 03/12/2023

Views: 5711

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.