Wat is de juiste reparatieprocedure voor waterhoofdbreuk? (2023)

Waterleidingen en waterleidingleidingen in New York zijn onderhevig aan schade en stress. Evenzo hebben ze vaak de neiging om aan het einde van hun bruikbare levensverwachting te zijn. Als een New Yorker, goed wetendereparatieprocedure voor waterleidingbreukkan een vereiste vaardigheden zijn. Een New Yorker zijn betekent vaak dingen leren die je nooit wilde weten!

In sommige gevallen bedient één hoofdwaterleiding duizenden mensen in appartementen, appartementen en herenhuizen. Zelfs één waterleiding kan honderden inwoners bedienen. Daarom is het geen verrassing dat u bij een pauze onder grote druk staat als u de eigenaar van het onroerend goed bent. Naast de leeftijdsfactor die veel waterlijnbreuken veroorzaakt, zijn er ook omgevingsfactoren. Deze omvatten de schijnbaar eindeloze diepvries dit jaar en constante lokale bouwprojecten.

(Video) Hydrocephalus Repair

Weten dat u een waterleidingbreuk heeft en wat u eraan kunt doen

Er is bijna altijd de mogelijkheid dat een waterleiding die naar uw huis leidt barst, barst of breekt. Hoewel waterleidingen de hele tijd kunnen worden verbroken en gerepareerd, is het van vitaal belang dat u, uw gezin en uw buren weten hoe u uw steentje kunt bijdragen om ervoor te zorgen dat uw volgende reparatie van een waterleidingbreuk snel en met minimale impact op diensten wordt voltooid. Dat is wanneer het volgen van een reparatieprocedure voor een waterleidingbreuk u kan behoeden voor materiële schade en het werk kan versnellen.

Tekenen van een nabijgelegen waterleidingonderbreking

De eerste stap om uzelf te beschermen bij een breuk in de waterleiding, is de tekenen kennen. Waterleidingbreuken leiden meestal niet tot volledig waterverlies. Wat er in plaats daarvan gebeurt, is dat een pijp een kleine scheur heeft en dat een deel van het water eruit spuit, terwijl de rest verder gaat. Bij de meeste waterlekken is er helemaal geen verlies van waterdruk. Maar ook bij een klein lek kunnen er onzuiverheden in uw drinkvoorraad terechtkomen.

Een scheur in uw waterleiding biedt de mogelijkheid dat stukjes gebroken pijp, roest en vuil van buitenaf in uw watertoevoersysteem worden gezogen. Allemaal spullen die niet in je drinkwater horen. In ernstige en zeldzame gevallen kan genoeg vuil en roet uw leidingen binnendringen om grote delen van uw systeem te verstoppen. In deze gevallen moet, nadat de reparatie is voltooid, een hele andere loodgieterswerkreparatie worden uitgevoerd om uw leidingen schoon te maken. Het negeren van de tekenen als u een ondergronds waterlek heeft, heeft gevolgen. Wegspoelingen, gaten in putten, schade aan eigendommen en instortingen van wegen zijn slechts enkele van de problemen die kunnen optreden als u de juiste procedure voor het repareren van waterleidingen niet volgt.

(Video) Treatment for Postinfectious Hydrocephalus in Infants

Wat is de juiste reparatieprocedure voor waterhoofdbreuk? (2)

Om deze reden kunt u een waterleidingbreuk in uw huisvoorraad meestal herkennen wanneer u een sissend geluid begint te horen. Dit zou lucht in de leidingen suggereren, of de trilling van het lek zelf. Vaak wordt het geluid van een lek 's nachts duidelijker, wanneer typische geluiden overdag stiller worden. Als u slib, roest, kleine stukjes vuil of slib in uw leidingwater ziet, stop dan onmiddellijk met het gebruik van uw water.

De voor de hand liggende tekenen als u een waterleidingbreuk heeft

Natuurlijk zijn er de voor de hand liggende tekenen van een breuk in de waterleiding. In deze gevallen is de gebruikelijke eerste beste stap om 311 te bellen.

  • Water dat boven het oppervlak van uw eigendom of openbaar trottoir of rijbaan stroomt.
  • Een daling van de waterdruk in uw hele huis.
  • Een verkleuring in uw drinkwater wanneer er niet in de buurt wordt gebouwd.
  • Een hard rommelend geluid op uw leidingen.
  • Water aanwezig in uw kelder wanneer er geen zichtbare lekken zijn of recente regenval.
Wat is de juiste reparatieprocedure voor waterhoofdbreuk? (3)
(Video) Hydrocephalus and its treatment | Boston Children’s Hospital

Lokaliseer het probleem en regel reparaties

Als u een van de bovenstaande tekens ziet, kijk dan om uw waterleiding te vinden. Het is meestal vlak bij uw watermeter. In sommige gevallen, als je eenmaal je waterleiding hebt gevonden, kijk dan nu om te zien of je toevallig op het punt bent waar de breuk is. Omdat waterleidingen zo veel mensen bedienen en de hele stad ondergronds doorkruisen, is het mogelijk dat u de pauze heeft, maar het is waarschijnlijk ook ergens anders in de lijn voor u. Wanneer een lek in de waterleiding niet zichtbaar is, vertrouw dan op een professional om een ​​positieve beslissing te nemen. Een DEP-vertegenwoordiger kan naar uw huis worden gestuurd als u 311 belt. Een andere optie is om een ​​erkende waterhoofdaannemer te bellen. Elk heeft de ervaring, het gereedschap en de vaardigheid om een ​​waterlek te bevestigen. In de meeste gevallen is het het beste om beide te bellen. De DEP kan schriftelijk verifiëren of er een lek is. Een waterhoofdaannemer kan een schriftelijke diagnose stellen en de kosten van de reparatie (indien nodig). Beide partijen brengen geen kosten in rekening voor het plaatsbezoek.

Wat is de juiste reparatieprocedure voor waterhoofdbreuk? (4)

Wie is verantwoordelijk voor een breuk in de waterleiding?

Als u de breuk op uw eigendom aantreft en een inwoner van NYC bent, bent u verantwoordelijk voor de reparaties. U wilt een ervaren aannemer voor riool- en waterleidingreparaties zoeken. Als u de breuk die verband houdt met uw eigendom niet kunt vinden, meld de breuk dan aan de stad door 311 te bellen. Het bellen van 311 is vaak een essentieel onderdeel van de correcte reparatieprocedure voor waterleidingbreuk. Een ervaren DEP-vertegenwoordiger zal arriveren en alle nodige stappen ondernemen om het lek te diagnosticeren. Vrees niet, een DEP-onderzoek leidt nooit tot een boete. Als het uw lek is, krijgt u een melding om het te repareren. Alleen in zeldzame gevallen, wanneer een lek extreme schade of overstromingen veroorzaakt, sluit de DEP uw water zonder kennisgeving af.

Drink niet het eerste water nadat een reparatie is voltooid

Zodra uw waterleiding is gerepareerd, zou het water normaal door uw huis moeten stromen. Je waterdruk moet hersteld zijn, zonder dat er ook sissende en ploffende geluiden van lucht door de leidingen komen. U kunt er echter nog niet vanuit gaan dat uw water veilig is. Vuil dat tijdens het lek door uw leidingen stroomt, bevindt zich waarschijnlijk nog steeds in uw leidingen. Bovendien kan er tijdens de installatie wat vuil of bezinksel in de nieuwe leiding terecht zijn gekomen. Dit maakt het water potentieel onveilig om te drinken en af ​​te raden om in te baden. Bovendien zijn het niet alleen scherven van pijpen en vuil, het water van de breuk kan ook verontreinigingen bevatten zoals microben, ziekteverwekkers, gevaarlijke chemicaliën en E coli.

Laat de sanitaire kranen door uw hele huis lopen

Om de leidingen schoon te maken, is de oplossing om al je kranen ongeveer vijf minuten te laten lopen. Begin met de hoogste kraan op de bovenste verdieping en ga dan door het huis en open elke kraan, van de bovenkant tot de onderkant van het huis. Badkranen zijn de beste omdat ze grotere stukken vuil aankunnen die zich in uw leidingen kunnen bevinden, en geen beluchters hebben die kunnen verstoppen. Zorg ervoor dat u het bad waar mogelijk uitschakelt van de douche-instellingen. Draai na vijf minuten de kranen dicht in omgekeerde volgorde van laag naar hoog. Door deze laatste stap te volgen, is de juiste procedure voor het repareren van de waterleidingbreuk voltooid. Verwijder altijd de beluchter en schermen van een armatuur voordat u de eerste keer water laat trekken. Spoel een toilet ook niet meteen door nadat een reparatie is voltooid. Onderdelen van een toilet kunnen verstopt raken met roet of vuil. wacht tot het water vrij en schoon uit alle armaturen stroomt voordat u een toilet doorspoelt.

Post water hoofdreparatie klompen of verstoppingen

In sommige zeldzame gevallen heeft u mogelijk een extra soort reparatie nodig nadat een waterleidingbreuk is verholpen. Soms kunnen vuil, puin, bezinksel of stukjes pijp terechtkomen in uw huiswatersysteem. Deze voorwerpen kunnen de inlaat of de afvoer verstoppen, afhankelijk van door welke leidingen het kwam en waar het vast kwam te zitten. Als u na een breuk in de waterleiding een vreemde verstopping tegenkomt, bel dan uw plaatselijke loodgietersreparatieservice om u te helpen deze op te sporen en het obstakel te verwijderen. In sommige ernstige gevallen moeten perslucht en water in combinatie worden gebruikt om verstopte leidingen door te blazen.

Voor meer informatie over de juiste reparatieprocedure voor waterleidingbreuk, alstublieftcontactBalkan riool en waterleiding vandaag.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated: 10/01/2023

Views: 5375

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.